projektpraca.eu

Stanowisko urzędnicze w zakresie zadań: drogownictwo i remonty

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
 • Dodano: 12 stycznia 2021
 • Ważna do: 22 stycznia 2021

Opis stanowiska pracy

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z budżetu gminy i środków pozabudżetowych, a w szczególności:

 1. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji,
 2. przygotowanie i realizacja zadań polegających na tworzeniu nowych obiektów,
 3. przygotowanie i realizacja zadań polegających na modernizacji i kapitalnych remontach obiektów już istniejących, gdzie sposoby przygotowania i realizacji robót są analogiczne jak dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
 4. prowadzenie rejestru realizowanych w gminie inwestycji,
 5. przygotowywanie przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 6. przygotowywanie projektów umów na projektowanie, nadzorowanie, wykonanie inwestycji,
 7. współpraca z innymi inwestorami i inwestorami zastępczymi,
 8. nadzór nad wszystkimi etapami realizacji inwestycji,
 9. rozliczanie finansowe i rzeczowe wykonanych inwestycji,
 10. współpraca w zakresie przygotowywania wniosków pod względem merytorycznym na dofinansowanie, dotacje, kredyt na realizowane inwestycje i remonty.

2) prowadzenie spraw związanych z drogami publicznymi, w tym:

 1. kontrola i ocena stanu technicznego jezdni i chodników oraz obiektów związanych z drogami,
 2. nadzór nad koordynacją robót remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych obejmujących infrastrukturę sieciową, a naruszających nawierzchnię ulic i placów,
 3. prowadzenie prac związanych z oświetleniem ulic i placów w gminie,
 4. opiniowanie projektów technicznych dotyczących zmian w układzie komunikacyjnym,
 5. oznakowanie dróg i placów,
 6. zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych i pozbawianie ich kategorii, współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Wymagania

 1. wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu budownictwa, drogownictwa, inwestycji),
 3. minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z budownictwem, drogownictwem, inwestycjami,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. biegła obsługa komputera oraz znajomość oprogramowania  MS Office,
 6. brak skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii, brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.

b)      wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 1. bardzo dobra znajomość przepisów prawa: ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych,
 2. znajomość zasad kosztorysowania, planowania i realizacji inwestycji,
 3. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 4. prawo jazdy kat B,
 5. komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

 

Więcej informacji na: www.bip.checiny.pl

Podobne oferty

Referent

In Temporis
 • Polska
 • 26 maj 2023