projektpraca.eu

Stanowisko ds. inwestycji

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
 • Dodano: 19 stycznia 2022
 • Ważna do: 25 stycznia 2022

Opis stanowiska pracy

1. Prowadzenie procesu przygotowania inwestycji gminnych kubaturowych i sieciowych, w szczególności:

a)      planowanie wydatków budżetowych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,

b)      właściwa weryfikacja, sprawdzanie i opiniowanie wymaganej dokumentacji budowlanej otrzymanej z biur projektowych przed skierowaniem jej do realizacji,

c)      przygotowanie dokumentacji projektowej i wniosków do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie
i prowadzenie całości postępowań przy zamówieniach, do których nie stosuje się ustawy pzp.

2. Koordynacja oraz zapewnienie właściwego nadzoru inwestorskiego realizowanych inwestycji
i remontów, w szczególności:

a)      sprawowanie nadzorów technicznych i/lub wybór inspektora nadzoru,

b)      prowadzenie inwestycji oraz czuwanie nad całością procesu inwestycyjnego,

c)      właściwe prowadzenie całości dokumentacji,

d)      przygotowanie i weryfikacja dokumentów związanych z odbiorem robót budowlanych
i obiektów, po uprzednim sprawdzeniu należytego ich wykonania, w zakresie ustalonym
w zatwierdzonej dokumentacji i umowie,

e)      udział w komisjach odbiorowych robót.

 1. Rozliczanie finansowe i rzeczowe zakończonych inwestycji, w szczególności:

a)      potwierdzanie wykonania umów w zakresie rzeczowym i finansowym, sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków,

b)      sporządzanie dokumentów OT i PT,

c)      organizowanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

d)      Koordynacja i udział w przeglądach technicznych obiektów budowlanych Gminy.

 1. Współuczestnictwo w przygotowaniu i realizacji wniosków inwestycyjnych z funduszy UE i innych środków pozabudżetowych.
 2. Współpraca z innymi komórkami w zakresie przygotowywania dokumentacji w sprawie wykupów
  i wywłaszczania nieruchomości pod inwestycje gminne.
 3. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.
 4. Wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej tj. przygotowywanie danych innym stanowiskom, odpowiednie archiwizowanie dokumentacji, opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów, wytwarzanie informacji dla potrzeb BIP.                                                                                                                                                

Szczegóły dot. oferty pracy wraz z plikami do pobrania znajdują się w ogłoszeniu o pracę zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chęciny.

Wymagania

wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych,

b)      wykształcenie  wyższe (preferowane z zakresu budownictwa, drogownictwa, inwestycji),

c)      minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w instytucjach publicznych, związanych z budownictwem, drogownictwem, inwestycjami,

d)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      biegła obsługa komputera  oraz znajomość oprogramowania  MS Office,

f)       brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)      posiadanie nieposzlakowanej opinii,

h)      brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska,

i)            umiejętność organizacji i kierowania zespołem pracowników.

wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

a)      bardzo dobra znajomość przepisów prawa:, prawo budowlane, ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych,  o finansach publicznych,

b)        znajomość zasad kosztorysowania, planowania i realizacji inwestycji,

c)        umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

d)        prawo jazdy kat B,

e)        komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

 

Dokumenty wymagane od kandydata w przedłożonej ofercie:

1) CV i list motywacyjny,

2)   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)   Kserokopie niezbędnych dokumentów: potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

4)   Podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat:

a)        posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)        korzysta z pełni praw publicznych,

c)         nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)        o braku przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,

e)        posiada nieposzlakowaną opinię,

f)         wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) ? wzór w załączeniu,

5)   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6)   Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

a)      osobiście w miejscu składania dokumentów: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny,

b)      przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4,
26-060 Chęciny z dopiskiem ?Dotyczy naboru na wolne stanowisko w zakresie zadań: inwestycje?  lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

2)      Termin dostarczenia zgłoszeń: do dnia 25.01.2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Podobne oferty

Sekretarka

BIURO RACHUNKOWE "VICTAURUS POLSKA" SP. Z O.O.
 • Kielce
 • 16 maj 2022