projektpraca.eu

Specjalista ds. kadr i gospodarki mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
 • Dodano: 13 września 2021
 • Ważna do: 24 września 2021

Opis stanowiska pracy

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia pracownika,
 2. nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników, szkoleniami bhp,
 3. rozliczanie czasu pracy,
 4. przygotowywanie sprawozdań do GUS,
 5. przyjmowanie, ewidencjonowanie i weryfikowanie wniosków o zawarcie umowy najmu/najmu socjalnego lokalu,
 6. naliczanie opłat z tytułu najmu lokalu, wystawianie faktur, rozliczanie wpłat,
 7. sporządzanie umów najmu oraz aneksów do umów,
 8. obsługa sekretariatu, przyjmowanie korespondencji, redagowanie pism,
 9. sporządzenie umów z kontrahentami, prowadzenie rejestru umów,
 10. przygotowywanie regulaminów, zarządzeń, projekty uchwał,

Wymagania

Wymaganie kwalifikacyjne kandydata:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie  wyższe (preferowane z zakresu administracji, zarządzania zasobami ludzkimi lub ekonomii),
 3. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku administracyjno-biurowym,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. biegła obsługa komputera  oraz znajomość oprogramowania  MS Office,
 6. brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska,

 

Wymagania dodatkowe (pożądane)  związane ze stanowiskiem

 1. dobra znajomość przepisów prawa: prawo pracy, o wynagradzaniu pracowników samorządowych, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,
 2. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
 3. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 4. prawo jazdy kat B,
 5. komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

 

Informacje o warunkach pracy na stanowisku oraz wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ? na stanowisku urzędniczym, pierwsza umowa na czas określony,
 2. praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych ? brak windy), brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 3. czas pracy: pełen wymiar ? przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
 4. bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,
 5. obok pracy biurowej praca na stanowisku obejmuje także wyjazdy i prace w terenie;

Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

Dokumenty wymagane od kandydata w przedłożonej ofercie

 1. cv i list motywacyjny,
 2. kserokopie niezbędnych dokumentów: potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 3. podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat:
 1.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2.  korzysta z pełni praw publicznych,
 3.  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4.  o braku przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,
 5.  posiada nieposzlakowaną opinię,
 6.  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych rodo) ? wzór w załączeniu,
  1. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce i termin składania dokumentów

 1. miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:
 1. osobiście w miejscu składania dokumentów: sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny
 2. lub przesłać pocztą na adres: Zakładu Gospodarki Komunalnej W Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny z dopiskiem ?dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. kadr i gospodarki mieszkaniowej?  
 3. termin dostarczenia zgłoszeń: do dnia 24.09.2021 roku(decyduje data wpływu do urzędu).

 

Dodatkowe informacje i uwagi

 • ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP zakładu gospodarki komunalnej w Chęcinach oraz tablicy ogłoszeniowej  zakładu;
 • dodatkowych informacji udziela Michalska Katarzyna tel. 413151 095;
 • tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu tj. rozmowy kwalifikacyjnej;
 • przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ? do 30 września 2021r.;
 • informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane w bip oraz na tablicy ogłoszeń tut. zakładu;
 • wewnątrz oferty należy zamieścić aktualny adres zwrotny i telefon kontaktowy;
 • aplikacje, które zostaną złożone osobiście do zakładu lub wysłane pocztą wpłyną do zakładu po upływie wymienionego w ogłoszeniu terminie,  nie będą rozpatrywane. osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, kod pocztowy: 26-060 Chęciny, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Zostałam/em poinformowana/y iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.


? TAK, wyrażam zgodę ? NIE


Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, kod pocztowy: 26-060 Chęciny, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z RODO. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie.

? TAK, wyrażam zgodę ? NIE

Informację otrzymałam/otrzymałem :
Miejscowość: ???????? data :???????? podpis ??????????.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacyjnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ?RODO?) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
w Chęcinach ul. Małogoska 13, kod pocztowy: 26-060, e-mail: zgk@checiny.pl, tel. 41 3151 095 (dalej ?Administrator?).
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, przyszłym Inspektorem Ochrony Danych:
e-mail: i.jagiello@checiny.pl tel. 41 315 10 95.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji i procesów przyszłej rekrutacji, na podstawie przepisu prawa: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez Panią/Pana.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z kategorią archiwalną lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.
5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia
danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest to warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana
kandydatury w procesach rekrutacyjnych.
9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji
międzynarodowych ani innych odbiorców danych oraz że nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y ???????????????????.
Zamieszkała/y ???????????????????.
Oświadczam, że
1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Korzystam z pełni praw publicznych.
3. Nie byłam/em skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadam nieposzlakowaną opinię.
5. Nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.

???????????????.. ???????????????.?
miejscowość, data            podpis

Podobne oferty

Głowna księgowa

Zespół Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku - Kamiennej
 • powiat skarżyski
 • 14 paz 2021