projektpraca.eu

Referent w zakresie zadań: promocja

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
  • Dodano: 16 stycznia 2019
  • Ważna do: 24 stycznia 2019

Opis stanowiska pracy

1) Gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących Gminę Chęciny na zewnątrz, 2) Koordynowanie i udział w imprezach promujących Gminę (min. targi, wystawy), 3) Udział w organizacji konferencji, szkoleń, odczytów, seminariów, 4) Udział w imprezach promujących Gminę Chęciny oraz współpraca przy organizacji imprez kulturalnych, patriotycznych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych, których organizatorem są jednostki organizacyjne Gminy, 5) Opracowywanie materiałów do wydawnictw promocyjnych map i folderów, zlecenie do druku, współpraca z agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych; 6) Dbanie o właściwą i aktualną zawartość oficjalnego serwisu internetowego i innych stronach informujących i promujących Gminę Chęciny; 7) Redagowanie informacji oraz zbieranie materiałów do gazety lokalnej, 8) Przygotowywanie listów okolicznościowych i różnego rodzaju wystąpień, 9) Dbałość o budowanie pozytywnego wizerunku Gminy i Urzędu, 10) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń gminnych i ich właściwe katalogowanie i przechowywanie, 11) Współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, zespołami artystycznymi, indywidualnymi twórcami oraz przedsiębiorcami, 12) Współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, 13) Współpraca międzygminna, regionalna i międzynarodowa, 14) Wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej tj. przygotowywanie danych innym stanowiskom, odpowiednie archiwizowanie dokumentacji, opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów, wytwarzanie informacji dla potrzeb BIP.

Wymagania

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: Należy zapoznać się z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie BIP gminy Chęciny w zakładce Urząd Gminy i Miasta: nabór i złożyć dokumenty zgodnie z ogłoszeniem w BIP. 1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 2) wykształcenie wyższe, 3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska, 6) posiadanie nieposzlakowanej opinii, 7) minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań promocyjnych, 8) umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych, 9) znajomość co najmniej jednego języka obcego - angielski lub/i niemiecki. II. Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem: 1) znajomość przepisów prawa z zakresu: samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych, 2) wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, 3) operatywność i kreatywność, 4) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność komunikowania się, 5) odporność na stres, odpowiedzialność, 6) prawo jazdy, 7) umiejętność pracy w zespole.
Podobne oferty