projektpraca.eu

Referent w zakresie zadań: drogownictwo i inwestycje

Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach
 • Dodano: 07 maja 2019
 • Ważna do: 16 maja 2019

Opis stanowiska pracy

1) bieżący nadzór nad utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych w należytym stanie,

2) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia miejsc publicznych, dróg i ulic,

3) opracowywanie, nadzór nad realizacją oraz weryfikacja planu modernizacji dróg publicznych na terenie Gminy, realizacja inwestycji drogowych,

4) zarządzanie drogami gminnymi i infrastrukturą przyległą, znajdującą się w granicach pasa drogowego,

5) organizacja ruchu drogowego na terenie gminy,

6) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie w/w przewozu,

7) koordynacja odśnieżania i zimowego utrzymania dróg,

8) prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem drogi do poszczególnych kategorii dróg publicznych i innych,

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

10) ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego,

11) współdziałanie z właściwymi instytucjami w sprawie oznakowania dróg i mostów oraz usuwania wszelkich przeszkód pogarszających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

12) planowanie, prowadzenie i nadzorowanie innych inwestycji gminnych,

13) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla gminnych inwestycji, remontów i napraw,

14) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji technicznych dla planowanych inwestycji i remontów,

15) wykonywanie innych zadań z zakresu administracji publicznej tj. przygotowywanie danych innym stanowiskom, odpowiednie archiwizowanie dokumentacji, opracowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów, wytwarzanie informacji dla potrzeb BIP.

Więcej informacji na www.bip.checiny.pl 

Wymagania

a) wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z zakresu drogownictwa, inwestycji itp.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość oprogramowania  MS Office,
 • brak skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.

 

b) wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa: ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, finansów publicznych,
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na stanowiskach zajmujących się inwestycjami i/lub drogownictwem,
 • Ogólna znajomość zasad kosztorysowania, znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • Prawo jazdy kat B,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Podobne oferty