projektpraca.eu

Opiekun świetlicy środowiskowej w Klonowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
  • Dodano: 03 grudnia 2019
  • Ważna do: 13 grudnia 2019

Opis stanowiska pracy

Stanowisko pracy będzie współfinansowane w ramach projektu Wspieramy rodziny w gminie Łączna. Projekt jest współfinansowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach działania9.2, poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Praca na umowę o pracę (1/2 etatu) na okres od momentu podpisania umowy do kwietnia 2022r.

Miejsce wykonywania pracy: Klonów

Zakres wykonywanych zadań:

1. opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy

2. prowadzenie dokumentacji w tym  prowadzenie dziennika (list obecności) dzieci w świetlicy

3. organizacja czasu w świetlicy w tym pomoc w odrabianiu lekcji

4. współpraca z wychowawcą świetlicy, koordynatorem projektu.

Wymagania

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika socjalną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej;

lub

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3 letnia staż pracy z dziećmi lub rodziną.

- kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty:

-CV,

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem,

- kserokopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem na umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata że nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.

dokumenty powinny być opatrzone klauzurą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokumenty należy składać do 13.12.2019r. do godzi. 10.00 do siedziby Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 łączna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Podobne oferty

Pedagog-terapeuta

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno- Terapeutyczne, Ściegiennego 40
  • woj. świętokrzyskie
  • 29 cze 2020