projektpraca.eu

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, 26-060 Chęciny Pl. 2 Czerwca 4
  • Dodano: 03 stycznia 2019
  • Ważna do: 07 stycznia 2019

Opis stanowiska pracy

1) Koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo ? gaśniczego na obszarze gminy; 2) Koordynowanie działalności jednostek OSP z terenu gminy pod względem merytorycznym, administracyjnym i finansowym; 3) Wykonywanie zadań związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej w gminie; 4) Sporządzanie sprawozdań z działalności jednostek OSP i informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej w gminie; 5) Reprezentowanie gminy na zewnątrz w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; 6) Upowszechnianie wiedzy przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa ppoż. wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 7) Realizacja zadań z ustawy o stanie klęski żywiołowej, w zakresie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 8) Organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych; 9) Opracowywanie projektów, programów i planów ochrony przeciwpożarowej; 10) Dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP; 11) Stała, bieżąca współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Miejsko-Gminnym Związku OSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p.poż na terenie gminy; 12) Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, w szczególności: - opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej; - opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania; - tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej; - prowadzenie magazynu OC i przeciwpowodziowego.

Wymagania

a)wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 1)Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych; 2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 3)Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) Nieposzlakowana opinia; 5) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska; 6)Wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa; 7)Co najmniej 4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową; 8) Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej. Szczegółowe informacje na stronie www.bip.checiny.pl
Podobne oferty