projektpraca.eu

Informatyk

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 • Dodano: 21 czerwca 2022
 • Ważna do: 30 czerwca 2022

Opis stanowiska pracy

Miejsce  zatrudnienia:  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Kielcach

Termin  składania  ofert  do  dnia:  30 czerwiec 2022 roku

Wymiar etatu: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie techniczne użytkowników sprzętu informatycznego, a także urządzeń peryferyjnych, w zakresie usuwania awarii sprzętu, oprogramowania,
 • utrzymanie infrastruktury sieciowej zgodnie z zasadami i standardami bezpieczeństwa,
 • przygotowywanie stanowisk informatycznych,
 • instalowanie/reinstalowanie oprogramowania na stacjach roboczych,
 • serwisowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 • wykonywanie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz kopii bezpieczeństwa zbiorów danych i programów komputerowych,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego,
 • nadzorowanie eksploatacji systemów informatycznych,
 • doradztwo techniczne w zakresie wyposażania w sprzęt informatyczny,
 • rozwijanie systemów informatycznych na potrzeby RIO.

 

Wymagania  konieczne:

 • wykształcenie średnie techniczne,
 • umiejętność administrowania siecią komputerową,
 • znajomość systemów serwerowych rodziny Windows,
 • wiedza z zakresy bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych,
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office,
 • biegła znajomość budowy, konfiguracji i eksploracji sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych,
 • znajomość protokołów sieciowych,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • kreatywność oraz samodzielność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w obszarze wykonywania obowiązków informatyka lub administratora sieci teleinformatycznych
 • doświadczenie w zarządzaniu serwerami i systemami operacyjnymi Windows, Windows Serwer 2008/2012,
 • umiejętność obsługi i konfiguracji urządzeń teletransmisyjnych sieci teleinformatycznej LAN/WAN,
 • kursy języków programowania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji informatycznej,
 • doświadczenie w realizacji wsparcia informatycznego dla użytkowników aplikacji lub systemów informatycznych,
 • umiejętność przekazywania wiedzy.

 

Oferta  kandydata  winna  zawierać:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane  wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Oferta  kandydata  powinna  dodatkowo  zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje;
 • kserokopie posiadanych  referencji  lub  opinii;
 • wskazanie kontaktowego  numeru  telefonu  stacjonarnego  i/lub  komórkowego.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać listem poleconym na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 25-250 Kielce, ul. Targowa 18 w terminie do dnia: 30 czerwca 2022 roku. W razie przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę ich doręczenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach uważać się będzie datę ich otrzymania. Dokumenty doręczone do RIO po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne (pożądana jest możliwość kontaktu telefonicznego), w oparciu o które podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą odpowiadali w szczególności na zestaw pytań, mających na celu uzyskanie orientacji co do poziomu  wiedzy  kandydatów  w  zakresie  spełniania  warunków  pożądanych  dla  oferowanego  stanowiska.

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach z siedzibą w Kielcach 25-520, ul. Targowa 18;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@kielce.rio.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

3) W przypadku złożenia dokumentów Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb procesu naboru ? na podstawie: - Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy; - Pani/Pana zgody ? zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby zatrudnienia.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające ? na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres realizacji celów przetwarzania oraz wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda ? posiada Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów związanych z zatrudnianiem jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów związanych z zatrudnianiem jest dobrowolne.