Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

RK przejdź na naszą stronę
Oferty pracy
<<< wróć do wyników wyszukiwania


nazwa stanowiska

Specjalista ds. inwestycji i remontów


branża
Budownictwo

kategoria
praca stała

opis zadań na stanowisku
Prowadzenie całokształtu prac w zakresie inwestycji budowlanych ŚPN, napraw budynków, budowli i dróg Parku; Ścisłe przestrzeganie w działalności remontowej i inwestycyjnej ŚPN obowiązujących przepisów a zwłaszcza aktualnie obowiązujących ustaw: Prawo budowlane, o ochronie dóbr kultury, o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych; Organizowanie i dokonywanie okresowych przeglądów i ocen stanu technicznego budynków, budowli i dróg ŚPN, ustalenie na tej podstawie potrzeb oraz sporządzanie wieloletnich i rocznych planów napraw bieżących i kapitalnych, prowadzenie i analizowanie na bieżąco książek obiektów budowlanych; Opracowywanie lub zlecanie wykonania programów, dokumentacji projektowej, ekspertyz, studiów, pomiarów geodezyjnych i harmonogramów inwestycji i napraw oraz kompletowanie niezbędnych w tym zakresie dokumentów; Wyłanianie wykonawców robót remontowo-budowlanych i inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych; Sporządzanie zleceń i umów na roboty realizowane systemem zleconym; Ścisła współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego robót prowadzonych systemem zleconym i gospodarczym; Egzekwowanie od wykonawców przestrzegania warunków zawartych umów a w szczególności terminowego usuwania usterek; Kierowanie pracami wykonywanymi sposobem gospodarczym, systematyczną kontrolę dyscypliny pracy i ocenę wydajności pracy a także dbałość o sprzęt, transport i pomieszczenia socjalne dla podległych pracowników; Udział w pisaniu, realizacji i rozliczaniu projektów mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na działalność inwestycyjną i remontową lub branie czynnego udziału w realizacji takich wniosków we współpracy z innymi działami lub samodzielnymi stanowiskami; Prowadzenia zaopatrzenia i zlecania usług w zakresie niezbędnym dla sprawnej realizacji zadań wymienionych w zakresie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z ustawą o zamówieniach publicznych;

wymagania
Wymagania niezbędne wobec kandydata: Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa; Pięcioletni staż pracy w zawodzie Doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych Prawo jazdy kategorii B. Wymagania dodatkowe: Umiejętność pracy w zespole; Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office; Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych; Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dyspozycyjność i odpowiedzialność; Skrupulatność i sumienność; Gotowość do podnoszenia kwalifikacji;

nazwa firmy poszukującej pracownika
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie

kontakt z pracodawcą
41 31-15-106

Adres e-mail
dyrekcja@swietokrzyskipn.org.plzostań terytorialsem